เครื่องเล่นเด็กลดราคา50%

เครื่องเล่นสนาม ราคา 50% 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ลดราคาพิเศษ พร้อมส่งตรงถึงโรงเรียน สวนสาธารณะ หมู่บ้าน คอนโดและห้างสรรพสินค้า ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม!!

มาตรฐานของเครื่องเล่นสนามของทางบริษัทฯ :

-มอก.685-2540 เอกสารรับรองคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต

- เอกสารรับรองการควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9001:2008 STANDARD , TIS 18001, ISO 14001:2004,  และ OHSAS 18001 : 2007

  

 เครื่องเล่นเด็ก ของเล่นสนามกลางแจ้ง ผลิตและออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆมีพัฒนาการด้านร่างกายและและสติปัญญา ประโยชน์ของการเล่นสนามเด็กเล่นต่อการพัฒนาการเด็กนั้น สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เพราะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการในทุกๆด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายซึ่งคำนึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละคน

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นที่มีต่อพัฒนาการด้านต่างๆ มีดังนี้
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดีอีกทั้งยังมีจิตใจแจ่มใสและอ่อนโยน
2. การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคม ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว เล่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การระวังรักษา ความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ
3. การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมรอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการจำแนก ฯลฯ

กฏและกติกาการใช้สนามเด็กเล่น
1. เล่นเครื่องเล่นให้ถูกวิธี ตามชนิดของเครื่องเล่น
2. ขึ้น-ลง ตามทางที่กำหนด 
3. เครื่องเล่นสไลเดอร์ต้องนั่งลื่นลง 
4. รักษาความสะอาดของพื้นที่และเครื่องเล่น

ยินดีรับปรึกษาเรื่อง เครื่องเล่นสนาม ด้วยงบประมาณของท่าน

Visitors: 102,896