ของเล่นพลาสติก

ของเล่นพลาสติก เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นในร่ม 

ผลิตจากพลาสติกโพลีนเอทธีลีน Food Grade ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อเด็กในการสัมพัส หยิบจับหรือเลีย ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.685-2540 มีความแข็งแรง ทนทาน ลบเหลี่ยมมุมคม  ประกอบและติดตั้งง่าย เครื่องเล่นทุกชิ้นมีคู่มือและอุปกรณ์ในการประกอบการติดตั้ง ใครๆก็สามารถติดตั้งได้ .....

 

ประโยชน์ของการเล่นสนามเด็กเล่นต่อการพัฒนาการเด็ก

สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เพราะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายซึ่งคำนึงถึงพื้นฐานความสนใจของเด็กแต่ละคน

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นที่มีต่อพัฒนาการด้านต่างๆ มีดังนี้

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี ฯลฯ

2. การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคม ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว เล่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การระวังรักษา ความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ฯลฯ

3. การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ได้แก่ ส่งเสริมให้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมรอบตัว รู้จักการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการจำแนก ฯลฯ

กติกาการใช้สนามเด็กเล่น

1. เล่นเครื่องเล่นให้ถูกวิธี ตามชนิดของเครื่องเล่น

2. ขึ้น-ลง ตามทางที่กำหนด 

3. เครื่องเล่นสไลเดอร์ต้องนั่งลื่นลง 

4. รักษาความสะอาดของพื้นที่และเครื่องเล่น

5. เล่นผิดกติกาปิดสนามครั้งละ 1 อาทิตย์

Visitors: 102,100